TIẾNG HỜN VONG QUỐC


Ễnh ương
rền rĩ kêu than
Đằm đằm giọt lệ chân mòn vạt khuya
Non cao vời vợi có nghe
Tiếng hờn vong quốc vọng về hồn thiêng ….

LÊ HỮU MINH TOÁN