TIẾNG XUÂN MÌNH

Tiếng XUÂN mình đến ở đâu đây?
Xuân đến mà sao lạnh thế nầy!
Tết chúc an khang, nhà hạnh phúc
Xuân mừng may mắn, cửa sum vầy
Bất công áp bức thôi, nghe chán!
Hợp lý vùng lên thế, thấy hay!
Ước hổ thay trâu thay chế thể
Toàn dân hoan hỉ một trời mây .

Nam Thảo