VỀ ĐÂU

Về đâu ?
Ôi ! Chẳng biết về đâu
Khi chiều buông gió nhạt sắc màu
Hồn tôi trăm ngã …về đâu nhỉ !
Đâu cũng bóng đời hun hút sâu

Đâu cõi
vô thường muôn kiếp trước
Hỏi lòng nhân thế có trăm năm ?
Đâu vết bềnh bồng nhang khói cũ
Vọng chốn non cao bóng nguyệt trầm

Kiếp nầy
chưa dứt vòng nghi hoặc
Đâu nẻo ân tình đâu đãi bôi ?
Đâu còn hoa gấm thềm rêu cũ
Mà hồn ai kín cổng phận người

Hãy khoan
từ tạ ngày chưa hẹn
Đời vẫn muôn màu đẹp thủy chung
Và tôi , trăm nẻo đường dâu biển
Đêm vẫn còn nguyên bóng nguyệt rằm …..

LÊ HỮU MINH TOÁN
Houston đêm 16/3/2020