Vô Thụ

Bồ đề bổn vô thụ,
Minh cảnh diệc phi đài,
Bổn lai vô nhất vật,
Hà xứ nhạ trần ai.

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

(họa thơ Lê Ngô)

Sắc không không, sắc tức là không,
Trụ tướng chấp mê tâm dị đồng.
Vũ trụ vô thường còn, được, mất;
Hồng trần dâu bể tiếc, hưng, vong.
Bồ đề vô thụ quên quên nhớ,
Phiền não căn nguồn đợi đợi mong.
Một tiếng khánh ngân tâm bát nhã
Cà sa có mặc cũng như không.

Ta.